Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mesék egy másik világgról 3

2010.08.26

„belebújt a kisördög” 

 

Ezt a közmondást nagyon sokszor mondják illetve abban a változatban is népszerű, hogy „kibújik belőle a kisördög”. Ezt főleg rosszalkodó gyerekekre vagy gonoszkodó felnőttekre mondják. A gyerekek természetes fejlődésük során „rosszalkodnak”, erről különösebben nem érdemes beszélni. Felnőtt emberek esetében sajnos nagyon igaz a mondás, csak sokan nem sejtik a mögötte elrejtőző igazságot.

 

A szabad akarat ellenére rengeteg ember megszállottá válik, mert gondolatában behívja az ártó szellemeket. A jó és rossz szellemek arra várnak, hogy hívásunkra megjelenjenek.                                                                5.

 

 

Sok ember szinte vonzza magához az ártó szellemeket. Egy alkoholistán szinte fürtökben lógnak, rengeteg régi „alkoholista sorstárs” szelleme húzza újra le a mélybe , akik nem mentek el a föld vonzásából, szenvedélyük továbbra is itt tartja őket. Kiélik sugallataikkal, befolyásukkal más emberben bűnös hajlamaikat és viháncolnak az örömtől, ha sikerük van más ember megrontásában, szellemi fejlődésének visszavetésében. Ezek az ártó szellemek minden téren megtalálhatók. A perverzek, hazudozók, megszállottak, kegyetlenkedők éppúgy alanyai erejüknek, mint a magukat túl bölcsnek, Istennek képzelő emberek. Ahány hibás emberi viselkedés található, annyi ártó szellem munkálkodik a „fekete” oldalon. De ezek a szellemek nem valami különleges ördögi lények, akiktől rettegnünk és félnünk kell. Ezek nagy része a földön meghalt emberek szellemei, melyeknek nagyobb az örömük ha  itt maradt földi embereket molesztálnak és kiélhetik bennük hajlamaikat. Meg kell állapítani, hogy őseink is rájöttek erre, mert az ördögűzési praktikákat előszeretettel alkalmazták sikerrel, csak a mi korunkban elfelejtettek ezekről behatóbban beszélni és horror filmek alakjában kellőképpen nevetségessé tették ezt a komoly  orvoslási, szellemszabadító tudományt.  Régebben a papok és sámánok  foglalkoztak ördögűzéssel. Meg kell említenem, hogy a megszállottságból lehetett csak sikerrel szabadítani, ha valaki belülről eredendően volt embertársaival gonosz, agresszív, a rossz tulajdonságai okozzák kapcsolatainak megmérgezését, azt mindenkinek egy belső változás alapján saját magát kell megváltoztatnia és meggyógyítani.  

 

 

A biblia megemlíti Jézus ördögűzését. Máté evangéliuma is több helyen említ ilyen jellegű gyógyítást:

 

„És alámenvén ő velök, megálla a síkságon, és az ő tanítványainak serege és a népnek nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálemből és Tírusnak és Sídonnak tengermelléki határából, a kik jöttek, hogy hallgassák őt és meggyógyíttassanak betegségeikből.

És a kik tisztátalan lelkektől gyötrettek, meggyógyulának.”

 

„És evezének a Gaderénusok tartományaiba, mely Galileával átellenben van.

És mikor ő kiment a földre, jöve elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, sem ruhába nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban.

És mikor meglátta Jézust, felkiálta és lábai elé esék néki, és fenszóval monda: Mi közöm van nékem te veled, Jézus, felséges Istennek Fia? kérlek téged, ne gyötörj engem.

Mert azt parancsolá annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragadá őt: annakokáért lánczokkal és békjókkal megkötözve őrizteték; de a kötelékeket elszaggatván, az ördögtől a pusztákba hajtaték.

Megkérdé pedig őt Jézus, mondván: Mi a neved? És ő monda: Légió; mert sok ördög ment vala bele.

 

És kérék őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe menjenek.

Vala pedig ott egy nagy disznónyáj, legelészve a hegyen; és kérék őt, hogy engedje meg nékik, hogy azokba menjenek. És megengedé nékik.

És minekutána kimentek az ördögök az emberből, bemenének a disznókba; és a disznónyáj a meredekről a tóba rohana, és megfullada.

 

A pásztorok pedig látván mi történt, elfutának, és elmenvén, hírré adák a városban és a falukban.

Kimenének azért megnézni mi történt; és menének Jézushoz, és ülve találák az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve és eszénél, a Jézus lábainál; és megfélemlének.

Elbeszélék pedig nékik azok is, a kik látták, mimódon szabadult meg az ördöngős.

És kéré őt a Gadarénusok körül való tartományok egész sokasága, hogy ő közülök menjen el, mert felette igen félnek vala: ő pedig beülvén a hajóba, visszatére.

Kéré pedig őt az az ember, a kiből az ördögök kimentek, hogy ő vele lehessen; de Jézus elbocsátá őt, mondván:

Térj vissza házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elméne azért, hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele”.

 

 

A megszállottság ellen lehet védekezni. Erre több féle tanácsom is van, érdemes megfogadni, mert ha egyszer  „befogadunk” akaratunktól függetlenül egy ártó szellemet, nagyon nehéz lesz tőle megszabadulni. Azt, hogy valaki rossz szándékkal „besegít” nekünk, azt onnan lehet észrevenni, hogy tőlünk idegen gondolatoktól vezérelve olyan dolgokat művelünk, ami ellentétben áll természetünkkel, tiszta gondolkodásmódunkkal, s utólag vagy már akkor megbánjuk, mikor megcselekedjük hibás döntésünket.

 

Próbáljunk meg még gondolatban is elvetni az ártó dolgokat. Ne játszunk el azzal a gondolattal, hogy milyen rosszat cselekednénk a másikkal, mert a gondolatnak teremtő ereje van, akarva akaratlan behívjuk az ártó szellemet, ami lehet, hogy a másik társunknak nem tud ártani, de a hívás miatt velünk marad, és alaptermészete miatt minket fog zavarni, befolyásolni. Röviden megfogalmazva, ha a másik emberre rosszat gondolunk, mi magunk élvezzük a gondolat negatív gyümölcsét. Itt jegyzem meg, hogy ez pozitív gondolat esetén is igaz a jó irányban, de erről később még bővebben írok.

Ha valaki rendszeresen imádkozik, akár az ágyban ébredés után vagy elalvás előtt, napközben időt szakít rá, hogy magában akár munka közben fohászkodjon a Teremtőhöz, olyan pozitív energiákat szabadít fel, ami megváltoztatja az emberi rezgésszámát.                                                                                                                              6.

 

 

Pozitív irányba növekszik a belső frekvencia, ami azt eredményezi, hogy az ártó szellemek, miután alacsony rezgésszámmal rendelkeznek, egy idő után elunják a magas rezgésszámú testet, és keresnek maguknak egy másikat, ami megfelel a saját közegüknek. Nagyon sokan csodálkoznak, hogy el akarják küldeni a rossz szellemüket, de nem sikerül. A belső változás a tudat alatt történik, ezeket a változásokat érzi a rossz szellem, érzékeli az igazi belsőnket, amit sokszor eltakarunk még saját magunk elől is. A szívből jövő ima éri el erejét, változtatja meg életünket, ezért is említettem írásom elején, hogy hiába megy az templomba aki nem tud imádkozni szívéből. Az imádkozás nem földrajzi helyhez vagy épülethez kötött cselekedett, mindenhol és bármelyik pillanatban végezhető, csak nyitott szív és tiszta akarat kell hozzá.

Nagyon fontos az is, hogy sok emberre akaratától függetlenül telepednek  ártó szellemek. Ez történhet úgy is, hogy valaki szellemidézéssel akar foglakozni saját technikák alapján, ami sikerülni is fog, csak nem úgy ahogy ő gondolja. Megidéz egy pár ártó szellemet (mert ilyenkor tömegével jelen vannak és csak arra várnak, hogy beavatkozzanak valamilyen formában az életünkbe)  akik ráakaszkodnak. Ezek lehet, hogy első időben megtévesztésként jó dolgokkal homályosítják el tudatát, de miután teret nyernek, kiélik teljes gonoszságukat. Sok esetben elég egy rossz társaságban meditálni, ha valaki meditációnál mentálisan megnyitja saját magát, „befogadóvá” válik, a jelenlevő kéretlen ártó szellem rátelepedhet. Meg kell válogatni, hogy meditációt kivel vagy kikkel és milyen körülmények között tartunk közösen, esetlegesen fontos lehet a meditációt vezető társunk személye. A felelősséggel bíró vezető védelmet kér a meditáló társaságra, bevonja őket egy képzeletbeli fehér fénnyel, ami távol tartja a hívatlan betolakodókat. A képzeletbeli fehér fénnyel történő bevonást védelmi technikának mi magunk is alkalmazhatjuk sikerrel, ha meditálunk, vagy olyan társaságba kerülünk, ahol szükségünk lehet  a védelemre. Sajnos gyakorlati tapasztalatból tudom, hogy könnyen ránk telepedhetnek szellemek, volt olyan barátom, aki nem megfelelő társaságban történt meditálás után szerzett be „jó barátokat” magának, egy másik barátomra egy elhalt rokona telepedett rá.

 

Nagyon fontos dolog a maghalt szeretettünk el engedni tudása.  Ha valaki itt tartja a szeretetével, gondolataival, a szeretett ember szellemét, az itt marad a föld közeli szférákban és figyeli társának életét. Erejét belőle meríti, egy idő múlva elunja a föld közeli tartózkodást, mert nem ez a természetes közege, és rátelepszik arra, aki nem tudja elengedni. Ez lehet a halál után 10 évvel, de lehet közvetlenül akár 2 hónappal. Rátelepszik arra, aki nem tudja elengedni, zavarja éjszakai álmát, recseg – ropog a parketta, a bútor. Megjelennek különleges tárgyak, vagy átrendeződnek, jönnek a beteges rémisztő gondolatok. Rosszabb esetben elkezdődnek a betegségek, amik komoly következménnyel járhatnak. Engedjük el haláluk után szeretetteinket, sőt, küldjük el őket magunktól, engedjük útjára őket. Így is komoly gondot okoznak azok a halottaink, akik saját maguk haláluk után itt maradnak, hívásunk nélkül ránk telepednek és betegséget, bajokat hoznak ránk. Sajnos erre is van egy esetem, egy barátomat meghalt apósa kísérti halála óta, balesetet, lidércnyomást, betegséget okozva neki. Látó gyermeke rendszeresen látja a nagypapát otthon. Nagypapa valószínűleg észrevette, hogy hatással van jelenléte a vejére, ezt kihasználja és rendszeresen megmérgezi ezzel a fiatalember életét. Arra nem gondol, hogy ezzel a saját lánya életét is tönkre teheti közvetett módon. Az ilyen jellegű szellemekben nincs jó érzés, mert ha lenne, akkor az élő lányára való tekintettel eltávozna a közelükből. Inkább élvezi a hatalmát amit gyakorolni tud, sárba tiporva a szeretett érzését  (ha volt egyáltalán tiszta szeretet a lánya és unokái iránt valaha is) és inkább kiéli gonoszkodó hatalmát a fiatalemberen.

 

 

Mit lehet tenni?

„Az ember nem kerülhet szembe olyan problémával, amely nála nagyobb lenne. Minden lény képességeinek megfelelően tétetik próbára. Egyik sem azontúl. Minden problémának , amivel az ember találkozik van spirituális megoldása. Minden egyes személynek nehézségei vannak, annál a pontnál, ahol ő a legnegatívabb és a legsebezhetőbb.”    (The Shariyat-Ki-Sugmad)    

Barátom esetében az ártó szellem észrevette a félelmet, kihasználja ezt a gyengeségét teljesen. Én, ha a barátom helyében lennék imádkoznék rendszeresen, elkezdenék beszélgetni az „apóssal”, viccelnék – tréfálkoznék vele. Nem vennék róla semmilyen módon tudomást, teljesen nyugodt lennék, bármi történjen is. Elfogadnám, hogy a „papa” velünk él.

 

Valószínűleg egy idő múlva a szellem rájön, hogy nincsenek hatással kisded játékai és elmegy, vagy keres magának egy másik embert akit bosszanthat, vagy jobb esetben egy földi világtól messzebb lévő dimenzióba távozik, ahol a karma örök törvénye alapján felelni fog minden tettéért, még azért is, amit szellemalakban követett el.  Imádkozás alatt Jézus nevében a szellemet rendszeresen el kell küldeni és kérni Isten segítségét  a megszabaduláshoz. Nagyon fontos a félelem legyőzése, engem is „kísértettek” szellemek, játszottak velem. Első időben zavartak, féltem tőlük. Később megismertem szokásaikat, viselkedésüket. Legyőztem félelmem, hatástalanok lettek rám, azóta he előkerül némelyikűk és egyértelmű jelenléte zavar, rászólok, hogy hagyjon békén (főleg éjjel, ha aludni szeretnék!) és az esetek nagy részében békén hagynak, zavartalanul telik éjszakám hátralévő része.

 

Visszatérve barátomra, ha esetleg hatástalan a szellemre az általa gyakorolt technika - mint imádkozás, félelem legyőzése, fehér fénnyel történő képzeletbeli bevonás -  érdemes keresni olyan mentális gyógyítót, parapszichológust, aki  tudásával képes az ártó szellemet elküldeni. Egy ilyen jellegű tisztítás után nagyon kell vigyázni, mert a gondolatainkkal újra vissza lehet hívni az ártó szellemet, ezért gondolatainknak is teljesen  tisztának kell lenniük.

 

--Seng--