Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kik a kristály gyerekek?

2007.12.26

 

Kik a Kristály gyerekek?

 

 

Legelőször a szemüket vesszük észre. Nagyok, áthatóak, és életkoruk ellenére bölcsen csillognak. Szemeik hipnotikus mó­don babonáznak meg bennünket, és mindeközben teljes mérté­kig belelátnak a lelkünkbe.

Talán már volt is szerencséd találkozni ezen különleges gyer­mekek új nemzedékével, akik gyorsan népesítik be a Földünket. Boldogak, elbűvölőek, és megbocsátóak. Ezek az új fényküldöt­tek, akik nagyjából hétévesek, nem olyanok, mint az előző gene­ráció gyermekei. Sok tekintetben tökéletesek, megmutatják az utat, egy pozitív célt, amerre az emberiség tart!

Az idősebb gyermekeket - hozzávetőlegesen hét és huszonöt év körüliek - "indigó gyermekeknek" nevezzük, akik néhány te­kintetben osztoznak a kristály gyermekek tulajdonságaiban. Mindkét generáció rendkívül érzékeny és pszichikai képességekkel megáldott. Fontos életcéllal érkeztek a Földre. A fő különbség a temperamentumukban figyelhető meg. Az indigó gyermekek harcos lelkűek, mivel kollektív céljuk az, hogy eltöröljék azokat a régi szemléletmódokat, amelyekből többé már nem lehet profitálni. Azért vannak itt a Földön, hogy megdöntsék azokat a kormányzati, oktatási és jogi rendszereket, melyek nélkülöz­nek minden tisztességességet. Ahhoz, hogy ezt véghezvigyék, temperamentumosnak és elkötelezettnek kell lenniük.

Azok a felnőttek, akik ellenállnak a változásoknak, és akik nagyra becsülik a fennálló rendet, félreérthetik az indigó gyer­mekeket. Sokszor téves pszichiátriai diagnózist állítanak fel ve­lük kapcsolatban, olyan címkékkel illetik őket, mint például: hiperaktív gyermekek (ADHD - Attention Deficit with Hiper-activity Disorder), vagy figyelemzavarral küszködő gyerekek (ADD - Attention Deficit Disorder). A sajnálatos ebben az, hogy amikor elkezdik őket kezelni, akkor elveszítik érzékenysé­güket, csodálatos spirituális képességeiket és küzdőszellemüket. Az indigókról mélyebben írók az Indigó Gyermekek Nevelése (The Care and Feeding of Indigó Children) című könyvemben; és magával a témával Lee Carroll és Jan Tober foglalkozik rész­letesen Indigó gyerekek L; II. című könyvében.

Velük ellentétben a kristály gyerekek igen derűsek és kiegyen­súlyozottak. Persze vannak időnkénti dühkitöréseik, de ezek a gyerekek igencsak megbocsátóak és könnyen kezelhetőek. A kristály gyerekek képviselik azt a generációt, amelynek tagjai az indigó gyerekek úttöréséből profitálnak. Először is, az indigó gyerekek egy "hosszú éles kést hordoznak" magukkal, mellyel bármely integritást nélkülöző dolgot „lenyesnek". így a kristály gyerekek ezt a megtisztított nyomot követik majd egy biztonsá­gosabb és egy sokkal biztosabb világba. A megnevezéseket, mint pl. "indigó" és "kristály" ez a két generáció azért kapta, mert ezek azok a kifejezések, melyek a legpontosabban írják le az au­rájuk színét és azok energiamintáját. Az indigó gyerekeknek na­gyon sok kék szín van az aurájukban. Ez a szín a homlokcsakra színe, mely a fej belsejében található, és a két szemöldök közötti energiacentrumnak felel meg. Ez a csakra felel a tisztánlátásért, vagy azért a képességért, mely az energiát, a látomásokat vagy szellemeket érzékeli. Az indigó gyerekek nagy része rendelkezik ezzel a képességgel.

A kristály gyerekek gyönyörű, sokszínű, átlátszó aurával ren­delkeznek. Olyan pasztellszínben pompáznak, mint például egy kvarckristály prizma-effektusa. Ez a generáció rendkívüli mó­don vonzódik a kristályokhoz és a kövekhez. (Minderről a ké­sőbbiekben olvashatsz.) Innen kapták a nevüket.

 

A kristály gyerekek jellemzői az alábbiak:

 

- általában 1995-ben vagy azután születtek,

- nagy szeműek és átható a tekintetük,

- vonzó személyiséggel rendelkeznek,

- nagyon szenvedélyesek,

- későn kezdenek el beszélni,

- nagyon muzikálisak, és hamarabb "énekelhetnek", mint beszélnének,

- a beszédhez telepátiát és saját maguk által kialakított jel­beszédet alkalmaznak,

- autizmussal vagy Asperger szindrómával diagnosztizálják őket,

- kiegyensúlyozottak, édesek és kedvesek,

- megbocsátóak a többiekkel szemben,

- nagyon érzékenyek és empatikusak,

- nagyon szoros összeköttetésben állnak a természettel és az állatokkal,

- gyógyító képességgel rendelkeznek,

- nagyon vonzódnak a kristályokhoz és kövekhez,

- gyakran beszélnek angyalokról, spirituális vezetőkről és előző életbéli emlékekről,

- rendkívüli művészi adottságaik vannak és kreatívak,

- a vegetáriánus ételeket és italokat kedvelik a megszokott ételekkel szemben,

- lehetnek vakmerő felfedezők és hegymászók, rendkívüli egyensúlyérzékkel megáldva.

 

Az Ezredforuló gyermekei

 

1995-öt írtunk. Akkoriban nagyon sokan éreztünk mardosó nyugtalanságot a gyomrunkban. A materialista 80-as évek csúcsán értelem után kutattunk, utat kerestünk, hogy hozzájá­ruljunk a világ „jólétéhez". Ez volt az új spirituális reneszánsz kezdete. Megtanultunk befelé figyelni, és magunkban keresni a beteljesedést.

Sok egyénnek emelkedett spirituális tapasztalásban volt része abban az évben. 1995. július 15-én történt, hogy egy angyal han­gos, morajló hangja segített karcolás nélkül megúsznom egy fegyveres autórablást. Ettől a tapasztalattól kezdődően annak szenteltem az életemet, hogy másokat a spiritualitásra tanítsak. Ezen kívül számtalan emberrel találkoztam világszerte, akiknek szintén spirituális ébredésben volt részük abban az évben.

Ez egyáltalán nem csoda, hiszen akkor kezdtek a kristály gye­rekek a Földre érkezni. Tudták, hogy a felnőttek végül is készen állnak a gyerekek magasabb vibrációjára, valamint tisztább élet­stílusukra. Már akkor is élt néhány idősebb kristály gyerek itt a Földön. Ők felderítők voltak - a kristály gyerekek első generációja, akik azért jöttek, hogy felmérjék a helyzetet, és álmaikban szá­moljanak be arról. A korábbi kristály gyerekek voltak azok, akik jelezték, hogy 1995 az az év, amikor a „terep" alkalmas a kris­tály gyerekek leszületéséhez. A kristály gyerekek száma azóta is emelkedik. Emellett, az újonnan leszülető kristály gye­rekek egyre növekvő, mély spirituális képességekről tesznek tanúbizonyságot.

 

Félreértett képességek

 

Ahogy már korábban is említésre került, a kristály gyerekeket megelőző indigó gyermek-generáció kijárta az utat számukra. Az indigó gyerekek egyik spirituális képessége abban rejlik, hogy képesek „kiszagolni", ha valaki nem becsületes, ahogy a kutyák is megérzik, ha valaki fél tőlük. Az indigó gyerekek tudják, ha va­laki hazudik nekik, vagy leereszkedő velük szemben, vagy ha manipulálják őket. Mivel az indigó gyerekek kollektív célja egy új, becsületes világ alapjainak a megteremtése, belső detektora­ik, melyek a hazugságot jelzik, veleszületettek. Az ilyen harcos lelkek néhány felnőttre is fenyegetőek. Ráadásul, az indigó gye­rekek képtelenek alkalmazkodni a nem teljesen jól működő helyzetekhez otthon, iskolában vagy a munkahelyen. Nincs meg bennük az a képesség, hogy elvonatkoztassanak az érzelmeiktől, és megjátsszák azt, hogy minden rendben van, hacsak nem ke­zelik vagy gyógyszerezik őket.

A kristály gyerekek veleszületett spirituális adottságait szin­tén félreértik, főleg telepatikus képességeiket, mely gyakran együtt jár azzal, hogy jóval később kezdenek el beszélni, mint a legtöbb kisgyermek. Az új világban, ahová egyre több indigó gyerek érkezik, sok­kal inkább tudatában leszünk intuitív gondolatainknak és ér­zelmeinknek; nem fogunk annyira a beszélt vagy írott szóra hagyatkozni. A kommunikáció gyorsabb lesz, sokkal direktebb, sokkal becsületesebb, mivel gondolati formában valósul majd meg. Már most egyre többen kezdünk kapcsolatba lépni saját pszichikai képességcinkkel. A paranormális jelenségek iránti ér­deklődésünk magas szinten áll, nagyon sok könyv, tv-show és film készül ebben a témában.

így tehát nem meglepő, hogy az indigó gyerekeket követő ge­neráció hihetetlen mértékig telepatikus. Ahogy már korábban is érintettem ezt a témát, a kristály gyerekek közül nagyon soknak késleltetett a beszédfejlődése, s nem ritka az sem, hogy három­négyéves korukig kell várni, míg elkezdenek beszélni. De a szü­lőknek ennek ellenére nem okoz problémát csendes gyerme­keikkel való kommunikáció - közel sem! A szülők gondolati kommunikációt folytatnak kristály gyermekeikkel; a kristály gye­rekek pedig a telepátiát és a saját maguk által kialakított jelbe­szédet használják, valamint hangokat (beleértve a dalokat), hogy elérjék azt, amit akarnak. A gond akkor kezdődik, amikor a kristály gyerekek beszédé­ről az orvosok és pedagógusok megállapítják, hogy „abnormá­lis". Nem véletlen, hogy minél nagyobb számú kristály gyer­mek születik, az autizmus diagnosztizálása is egyre nagyobb méreteket ölt!

Az igaz, hogy a kristály gyerekek különböznek a többi generá­ciótól, de miért kellene kórosnak találnunk ezeket a különbsége­ket? Ha a gverekek ügyesen kommunikálnak otthon, és a szülők nem észlelnek semmilyen problémát, akkor nincs értelme olyan dolgokat problémaként kezelni, ami valójában nem az. Az autizmust a következő alapján diagnosztizálják: az autista személy a saját világában él, s nem lép kapcsolatba a többi em­berrel. Az autista ember nem beszél, mert teljesen közömbös a többi emberrel való kommunikáció iránt.

A kristály gyerekek ennek pont az ellenkezői. Ahogy to­vább haladsz a könyvben, megláthatod, hogy minden eddigi generáció közt a legkommunikatívabb, leggondoskodóbb, leghízelgőbb nemzedékek egyike. Meglehetősen filozofikusak és spirituálisán tehetségeseknek számítanak, soha nem tapasz­talt kedvesség és érzékenység árad a lényükből. Például, több olyan történetet kaptam, mint amennyit ebben a könyvben el tudtam volna helyezni, amely arról számol be, hogy a kristály gyerekek spontán módon ölelik meg azokat az embereket, akik­nek arra szüksége van. Egy autista gyerek ezt nem tenné meg!

Tucatnyi történet szól olyan nagyszerű történelmi személyek­ről, akik későn kezdtek beszélni - Albert Einstein a leghíresebb közöttük. Einstein nővére, Maja, beszámolt arról, hogy az ő bri­liáns elméjű testvére javában elmúlt kétéves, amikor végre el­kezdett beszélni. A U.S. News O World Report 2002. december 9-ei száma szerint Einstein először akkor mondott el egy mon­datot, amikor arról panaszkodott, hogy a tej, amit iszik, túlságo­san forró. A megdöbbent szülők kérdezték tőle, hogy miért nem beszélt már korábban is. "Mert" - válaszolta feltételezhetően a kis zseni - "azelőtt minden rendben volt."

 

(Kivonat Dr Doreen Virtue: Kristály Gyerekek c. könyvéből.)